> Svaigpiena iepirkuma statistika

Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2022. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2021. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.10.2022.
Mēnesis Nodotais piens
2021. gadā, kg
Nodotais piens
2022. gadā, kg
Izpilde pret
2021. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 63 726 501 66 191 236 103,87
Februāris 57 620 018 60 398 211 104,82
Marts 64 437 225 66 443 024 103,11
Aprīlis 63 082 650 63 510 143 100,68
Maijs 71 397 482 68 532 599 95,99
Jūnijs 74 406 870 72 048 345 96,83
Kopā 1.pusgadā  394 670 746  397 123 558  100,62
Jūlijs 73 560 415 74 979 474 101,93
Augusts 76 517 381 75 953 265 99,26
Septembris 71 992 170 70 642 584 98,13
Kopā 9. mēneši  616 740 712  618 698 881  100,32
Oktobris 68 881 533 66 717 116 96,86
Novembris 62 321 875
Decembris 64 704 895
Kopā gadā  812 649 015    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2022. gadā, salīdzinot ar 2021.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.10.2022.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2021. gadā 2022. gadā 2021. gadu, % 2021. gadā 2022.gadā 2021. gadu, %
Janvāris 4 395 557 4 366 819 99,35 3 036 906 2 919 984  96,15
Februāris 3 930 203 3 805 715 96,83  2 834 265 2 446 282  86,31
Marts 4 368 591 4 147 448 94,94  2 808 889 2 986 625  106,33
Aprīlis 4 312 400 3 884 756 90,08  2 792 744 2 835 745  101,54
Maijs 4 963 164 4 486 484 90,40  3 391 598 3 095 475  91,27
Jūnijs 5 794 575 5 123 577 88,42  2 850 993 3 166 524  111,07
Kopā 1.pusgadā 27 764 490 25 814 799 92,98 17 715 395 17 450 635 98,51
Jūlijs 5 456 237 5 150 882 94,40 2 717 796 3 115 927 114,65
Augusts 5 598 205 5 323 659 95,10 3 380 038 2 961 514 87,62
Septembris 5 487 076 4 849 471 88,38 3 258 299 2 986 691 91,66
Kopā 9. mēneši 44 306 008 41 138 811 92,85 27 071 528 26 514 767 97,94
Oktobris 5 019 166 4 150 342 82,69 3 024 521 2 967 842 98,13
Novembris 4 250 630 2 338 624
Decembris 4 402 006 2 561 213
Kopā gadā 57 977 810 34 995 886


Svaigpiena iepirkums (kg) 2021. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2020. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2021.
Mēnesis Nodotais piens
2020. gadā, kg
Nodotais piens
2021. gadā, kg
Izpilde pret
2020. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 60 882 456 63 726 501 104,67
Februāris 56 506 056 57 620 018 101,97
Marts 60 353 940 64 437 225 106,77
Aprīlis 59 623 892 63 082 650  105,80
Maijs 69 322 179 71 397 482  102,99
Jūnijs 72 632 522 74 406 870  102,44
Kopā 1.pusgadā  379 321 045  394 670 712  102,86
Jūlijs 74 964 691 73 560 415 98,13
Augusts 75 186 786 76 517 381 101,77
Septembris 70 128 896 71 992 170 102,66
Kopā 9. mēneši  599 601 421  616 740 712  102,86
Oktobris 67 238 972 68 881 533 102,44
Novembris 60 836 491 62 321 875 102,44
Decembris 62 825 276 64 704 895 102,80
Kopā gadā  790 502 157  812 649 015  102,80


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2021. un 2022. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021.gadu
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021. gadu
Janvāris 11 720  10 475  89,38% 5 643 5 352 94,84%
Februāris 11 633  10 405  89,44% 5 607 5 279 94,15%
Marts 11 580  10 335  89,25% 5 567 5 246 94,23%
Aprīlis 11 511  10 281  89,31% 5 591 5 199 92,99%
Maijs 11 439  10 209  89,25% 5 700 5 235 91,84%
Jūnijs 11 361  10 145  89.30% 5 796 5 348 92,27%
Jūlijs 11 269  10 063  89,30% 5 811 5418 93,24%
Augusts 11 138  9 986  89,66% 5 800 5 416 93,38%
Septembris 11 042  9 938  90,00% 5 803 5 401 93,07%
Oktobris 10 924  9 823  89,92% 5 743 5 345 93,07&
Novembris 10 739     5 617
Decembris 10 591     5 464
Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2020. un 2021. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020.gadu
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020. gadu
Janvāris 12 923  11 720  90.69% 6 110 5 643 92.36%
Februāris 12 813  11 630  90,79% 5 932 5 607 94,52%
Marts 12 726  11 580  90,99% 5 862 5 567 94,97%
Aprīlis 12 695  11 511  90,67% 5 897 5 591 94,81%
Maijs 12 629  11 439  90,58% 6 041 5 700 94,36%
Jūnijs 12 559  11 361  90,46% 6 193 5 796 93,59%
Jūlijs 12 496  11 269  90,18% 6 241 5 811 93,11%
Augusts 12 384  11 138  89,92% 6 238 5 800 92,98%
Septembris 12 306  11 042  89,73% 6 204 5 803 93,54%
Oktobris 12 165  10 924  89,80% 6 155 5 743 93,31%
Novembris 11 957  10 739  89,81% 6 019 5 617 93,32%
Decembris 11 812  10 591  89,66% 5 900 5 464 92,61%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2021. un 2022. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021. gadu
2021. gads 2022. gads 2022. gads pret
2021. gadu
Janvāris 136 046 131 218  96,45% 118 790  116 014 97,66%
Februāris 135 874 130 927  96,36% 120 217  116 191 96,65%
Marts 136 063 130 694  96,05% 120 455  116 196 94,46%
Aprīlis 135 915 130 261  95,84% 120 577  115 800 96,04%
Maijs 136 170 130 142  95,57% 121 401  115 836 95,42%
Jūnijs 136 297 130 857  94,01% 122 014  117 152 96,02%
Jūlijs 136 582 131 095  95,98% 122 368  118 281 96,66%
Augusts 135 940 131 241  96,54% 122 056  118 414 97,02%
Septembris 135 219 130 860  96,78% 121 427  117 691 96,92%
Oktobris 134 375 129 902  96,67% 120 839  116 873 96,72%
Novembris 132 808   119 260  
Decembris 131 594   117 947  


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2020. un 2021. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020. gadu
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020. gadu
Janvāris 138 427 136 046  98.28% 121 017  118 790 98.16%
Februāris 137 546 135 874  98.78% 120 241  120 217 99.98%
Marts 137 695 136 063  98,81% 120 163  120 455 100,24%
Aprīlis 137 595 135 915  98,78% 120 438  120 577 100,12%
Maijs 138 251 136 170  98,49% 122 167  121 401 99,37%
Jūnijs 138 669 136 297  98,29% 123 039  122 014 99,17%
Jūlijs 139 545 136 582  97,88% 124 071  122 368 98,63%
Augusts 139 060 135 940  97,76% 123 790  122 056 98,60%
Septembris 138 734 135 219  97,47% 123 539  121 427 98,29%
Oktobris 137 982 134 375  97,39% 122 931  120 839 98,30%
Novembris 136 510 132 808  97,29% 121 596  119 260 98,08%
Decembris 136 073 131 594  96,71% 120 926  117 947 97,54%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā, kas realizēts pārstrādes uzņēmumos pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā