> Svaigpiena iepirkuma statistika

Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2021. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2020. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.10.2021.
Mēnesis Nodotais piens
2020. gadā, kg
Nodotais piens
2021. gadā, kg
Izpilde pret
2020. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 60 882 456 63 070 468 103,59
Februāris 56 506 056 57 678 756 102,08
Marts 60 353 943 64 442 596 106,77
Aprīlis 59 623 892 63 082 650  105,80
Maijs 69 322 179 71 397 482  102,99
Jūnijs 72 632 522 74 406 870  102,44
Kopā 1.pusgadā  379 321 045  394 078 822  103,89
Jūlijs 74 964 691 73 554 815 98,12
Augusts 75 186 786 76 517 381 101,77
Septembris 70 128 896 71 992 170 102,66
Kopā 9. mēneši  599 601 421  616 143 188  102,76
Oktobris 67 238 972 68 881 533 102,44
Novembris 60 836 491    
Decembris 62 825 276    
Kopā gadā  790 502 160    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2021. gadā, salīdzinot ar 2020.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.10.2021.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2020. gadā 2021. gadā 2020. gadu, % 2020. gadā 2021.gadā 2020. gadu, %
Janvāris 3 997 658 4 395 557 109,95% 1 946 534 3 036 906  156,02%
Februāris 3 921 461 3 930 203  100,22%  3 685 642 2 834 265  76,90%
Marts 3 478 679 4 368 591 125,58%  3 127 400 2 808 869  89,82%
Aprīlis 3 892 324 4 312 400 110,79%  2 713 520 2 792 744  102,92%
Maijs 4 853 584 4 963 164  102,26%  3 795 128 3 391 598  89,37%
Jūnijs 5 610 123 5 794 575 103,29%  3 781 939 2 850 993 75,38%
Kopā 1.pusgadā 25 753 829 27 764 490 107,81 19 050 163 17 715 395 92,99
Jūlijs 5 632 844 5 456 237 96,86 4 189 724 2 717 796 64,87
Augusts 6 959 862 5 598 205 93,93 4 288 130 3 380 038 78,83
Septembris 5 215 541 5 487 076 105,21 3 879 590 3 258 299 83,99
Kopā 9. mēneši 42 562 076 44 306 008 104,10 31 407 607 27 071 528 86,19
Oktobris 4 724 692 5 019 166 106,23 3 287 753 3 024 521 91,99
Novembris 4 290 644     3 079 268    
Decembris  4 486 912     3 608 668    
Kopā gadā  56 064 324     41 383 296    


Svaigpiena iepirkums (kg) 2020. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2019. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2020.
Mēnesis Nodotais piens
2019. gadā, kg
Nodotais piens
2020. gadā, kg
Izpilde pret
2019. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 61 369 059 60 882 456 99.21%
Februāris 55 888 085 56 506 056 101.11%
Marts 61 875 597 60 353 940 97.54%
Aprīlis 61 366 910 59 623 892 97.16%
Maijs 68 762 284 69 322 179 100.81%
Jūnijs 71 551 870  72 632 522 101.51%
Kopā 1.pusgadā  380 813 805  379 321 045  99.61
Jūlijs 74 485 888  74 964 691 100.64%
Augusts 75 577 626  75 186 786 99.48%
Septembris  69 577 626 70 128 896 100.53%
Kopā 9. mēneši  600 633 357  599 601 418 99.83
Oktobris 64 544 591 67 238 972 104.17%
Novembris 58 679 201 60 836 491 103.68%
Decembris 61 329 434  62 825 276 102.44%
Kopā gadā  785 186 583  790 502 157  100.68%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2020. un 2021. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020.gadu
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020. gadu
Janvāris 12 923  11 720  90.69% 6 110 5 643 92.36%
Februāris 12 813  11 630  90,79% 5 932 5 607 94,52%
Marts 12 726  11 580  90,99% 5 862 5 567 94,97%
Aprīlis 12 695  11 511  90,67% 5 897 5 591 94,81%
Maijs 12 629  11 439  90,58% 6 041 5 700 94,36%
Jūnijs 12 559  11 361  90,46% 6 193 5 796 93,59%
Jūlijs 12 496  11 269  90,18% 6 241 5 811 93,11%
Augusts 12 384  11 138  89,92% 6 238 5 800 92,98%
Septembris 12 306  11 042  89,73% 6 204 5 803 93,54%
Oktobris 12 165  10 924  89,80% 6 155 5 743 93,31%
Novembris 11 957     6 019    
Decembris 11 812     5 900    


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2019. un 2020. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
Janvāris 14 342 12 923 90.11% 6 424 6 110 95.11%
Februāris 14 217 12 813 90.12% 6 224 5 932 95.31%
Marts 14 101 12 726 90.25% 6 214 5 862 94.34%
Aprīlis 14 047 12 695 90.38% 6 266 5 897 94.11%
Maijs 13 961 12 629 90.46% 6 418 6 041 94.13%
Jūnijs 13 843 12 559 90.72% 6 508 6 193 95.16%
Jūlijs 13 778 12 496 90.70% 6 614 6 241 94.36%
Augusts 13 647 12 386 90.76% 6 640 6 238 93.95%
Septembris 13 543 12 306 90.87% 6 620 6 204 93.72%
Oktobris 13 371 12 165 90.98% 6 554 6 155 93.91%
Novembris 13 145 11 957 90.96% 6 385 6 019 94.27%
Decembris 13 005 11 812 90.83% 6 238 5 900 94.58%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2020. un 2021. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020. gadu
2020. gads 2021. gads 2021. gads pret
2020. gadu
Janvāris 138 427 136 046  98.28% 121 017  118 790 98.16%
Februāris 137 546 135 874  98.78% 120 241  120 217 99.98%
Marts 137 695 136 063  98,81% 120 163  120 455 100,24%
Aprīlis 137 595 135 915  98,78% 120 438  120 577 100,12%
Maijs 138 251 136 170  98,49% 122 167  121 401 99,37%
Jūnijs 138 669 136 297  98,29% 123 039  122 014 99,17%
Jūlijs 139 545 136 582  97,88% 124 071  122 368 98,63%
Augusts 139 060 135 940  97,76% 123 790  122 056 98,60%
Septembris 138 734 135 219  97,47% 123 539  121 427 98,29%
Oktobris 137 982 134 375  97,39% 122 931  120 839 98,30%
Novembris 136 510     121 596    
Decembris 136 073     120 926    


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2019. un 2020. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
Janvāris 144 484 138 427 95.81% 127 083  121 017 95.23%
Februāris 143 707 137 546 95.71% 125 732  120 241 95.63%
Marts 143 440 137 695 95.99% 125 934  120 163 95.42%
Aprīlis 143 401 137 595 95.95% 126 064  120 438 95.54%
Maijs 143 162 138 251 96.57% 126 484  122 167 96.59%
Jūnijs 142 797 138 669 97.11% 125 262  123 039 98.23%
Jūlijs 143 364 139 545 97.34% 127 410  124 071 97.38%
Augusts 142 786 139 060 97.39% 127 026  123 790 97.45%
Septembris 142 190 138 734 97.57% 126 709  123 539 97.50%
Oktobris 141 544 137 982 97.48% 125 864  122 931 97.67%
Novembris 139 476 136 510 97.87% 123 800  121 596 98.22%
Decembris 138 309 136 073 98.38% 122 642  120 926 98.60%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā, kas realizēts pārstrādes uzņēmumos pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā